John Hughes Mitsubishi

49 Shepperton Road Victoria Park WA 6100

(08) 9415 0000